web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web.

Từ điển Anh Việt

 • web

  /web/

  * danh từ

  vi dệt; tấm vi

  súc giấy, cuộn giấy lớn

  web paper: giấy súc (chưa cắt ra từng tờ)

  (động vật học) mạng

  spider's web: mạng nhện

  (động vật học) t (lông chim)

  (động vật học) màng da (ở chân vịt...)

  (kiến trúc) thân (thanh rầm)

  (kỹ thuật) đĩa (bánh xe), mỏ (chìa khoá); lưỡi (cưa); thân (của thanh ray)

  a web of lies

  một mớ chuyện dối trá

  the web of life

  cuộc đời; số phận con người

 • web

  lưới

  w. of curver lưới các đường cong

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • web

  * kỹ thuật

  băng giấy

  bụng giàn

  đê quai

  đường gân

  đường gờ

  đường trượt

  gân tăng cường (của các xà cánh máy bay)

  hàng dệt

  liên kết chốt ren

  liếp ngăn

  lõi (mũi khoan ruột gà)

  lõi ngăn gạch rỗng

  lưới

  má trục khuỷu

  mạng

  mạng lưới

  mặt bên

  quần áo

  sản phẩm dệt (dạng cuộn)

  sườn

  sườn bên

  tấm chắn

  vải

  vải dệt

  xây dựng:

  bụng dầm

  cổ ray

  tấm chắn bụng dầm

  tấm chắn thành dầm

  vách thành

  toán & tin:

  thân dầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • web

  an intricate network suggesting something that was formed by weaving or interweaving

  the trees cast a delicate web of shadows over the lawn

  an intricate trap that entangles or ensnares its victim

  Synonyms: entanglement

  a fabric (especially a fabric in the process of being woven)

  membrane connecting the toes of some aquatic birds and mammals

  construct or form a web, as if by weaving

  Synonyms: net

  Similar:

  vane: the flattened weblike part of a feather consisting of a series of barbs on either side of the shaft

  network: an interconnected system of things or people

  he owned a network of shops

  retirement meant dropping out of a whole network of people who had been part of my life

  tangled in a web of cloth

  world wide web: computer network consisting of a collection of internet sites that offer text and graphics and sound and animation resources through the hypertext transfer protocol

  Synonyms: WWW