web form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu mẫu Web