web of rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web of rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web of rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web of rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web of rib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường sườn