web-worm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web-worm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web-worm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web-worm.

Từ điển Anh Việt

  • web-worm

    * danh từ

    sâu kéo màng