website nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

website nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm website giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của website.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • website

    Similar:

    web site: a computer connected to the internet that maintains a series of web pages on the World Wide Web

    the Israeli web site was damaged by hostile hackers

    Synonyms: internet site, site

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).