web frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web frame

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sườn thân (đóng tàu)