web browser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web browser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web browser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web browser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • web browser

    Similar:

    browser: a program used to view HTML documents

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).