web server nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web server nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web server giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web server.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web server

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy chủ mạng

    máy chủ web