webcam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webcam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webcam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webcam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • webcam

    a digital camera designed to take digital photographs and transmit them over the internet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).