web-wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web-wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web-wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web-wheel.

Từ điển Anh Việt

  • web-wheel

    * danh từ

    lưỡi cưa đĩa