web splice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web splice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web splice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web splice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web splice

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối tiếp đầu bản bụng dầm (thép)