webworm moth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webworm moth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webworm moth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webworm moth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • webworm moth

    a variety of moth that spins a web in which it lives

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).