webworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • webworm

    several gregarious moth larvae that spin webs over foliage on which they feed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).