webbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webbing.

Từ điển Anh Việt

 • webbing

  /'webi /

  * danh từ

  vi làm đai

  nịt, đai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • webbing

  * kỹ thuật

  đai

  màng nổi

  sự tạo màng

  xây dựng:

  cấu kiện mạng giàn

  dệt may:

  nịt

  vải làm đai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • webbing

  something forming a web (as between the toes of birds)

  a narrow closely woven tape; used in upholstery or for seat belts

  a strong fabric woven in strips

  Similar:

  web: construct or form a web, as if by weaving

  Synonyms: net