web width nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web width nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web width giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web width.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web width

    * kỹ thuật

    độ rộng lô giấy