web-winged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web-winged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web-winged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web-winged.

Từ điển Anh Việt

  • web-winged

    /'webwi d/

    * tính từ

    (động vật học) có cánh màng (như con di)