web girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web girder

    * kỹ thuật

    rầm (thân) đặc