web search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tìm kiếm Web