web formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web formation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • web formation

    * kỹ thuật

    sự tạo thành lô giấy

    sự tạo thành súc giấy