websterite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

websterite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm websterite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của websterite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • websterite

    * kỹ thuật

    chêm