web spinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

web spinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm web spinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của web spinner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • web spinner

    any of a small order of slender typically tropical insects that nest in colonies in silken tunnels that they spin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).