world wide web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world wide web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world wide web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world wide web.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • world wide web

  * kinh tế

  mạng thế giới

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  WWW

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • world wide web

  computer network consisting of a collection of internet sites that offer text and graphics and sound and animation resources through the hypertext transfer protocol

  Synonyms: WWW, web