world money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world money

    * kinh tế

    tiền tệ thế giới