world-hater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world-hater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world-hater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world-hater.

Từ điển Anh Việt

  • world-hater

    như misanthrope