world council nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world council nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world council giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world council.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world council

    a council with representatives from different nations

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).