world bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world bank.

Từ điển Anh Việt

  • World Bank

    (Econ) Ngân hàng thế giới.

    + Xem International Bank For Reconstruction And Development.

Từ điển Anh Anh - Wordnet