world series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world series.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world series

    series that constitutes the playoff for the baseball championship

    we watched the World Series on TV

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).