world-power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world-power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world-power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world-power.

Từ điển Anh Việt

  • world-power

    /'wə:ld'pauə/

    * danh từ

    cường quốc thế giới