world market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world market

    * kinh tế

    thị trường thế giới