world economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world economy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world economy

    * kinh tế

    kinh tế thế giới