world-class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world-class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world-class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world-class.

Từ điển Anh Việt

 • world-class

  * tính từ

  cỡ thế giới, tốt vào loại nhất thế giới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • world-class

  Similar:

  first: ranking above all others

  was first in her class

  the foremost figure among marine artists

  the top graduate

  Synonyms: foremost