world cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world cup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • world cup

    a soccer tournament held every four years between national soccer teams to determine a world champion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).