world-famous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

world-famous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm world-famous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của world-famous.

Từ điển Anh Việt

  • world-famous

    * tính từ

    nổi tiếng khắp thế giới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • world-famous

    * kinh tế

    nổi tiếng thế giới