webbed finger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

webbed finger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm webbed finger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của webbed finger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • webbed finger

    * kỹ thuật

    y học:

    tật ngón dính