internet connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet connection

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết nối Internet