internet mailing guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet mailing guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet mailing guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet mailing guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet mailing guide

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hướng dẫn gửi thư Internet