internet explorer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet explorer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet explorer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet explorer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet explorer

    * kỹ thuật

    trình duyệt IE

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • internet explorer

    a commercial browser

    Synonyms: Explorer, IE