gross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gross.

Từ điển Anh Việt

 • gross

  /grous/

  * danh từ, số nhiều không đổi

  mười hai tá, gốt ((cũng) small gross)

  great gross: 144 tá

  by the gross

  gộp cả, tính tổng quát, nói chung

  * tính từ

  to béo, phì nộm, béo phị (người)

  gross habit of body: thân hình to béo phì nộm

  thô và béo ngậy (thức ăn)

  a gross feeder: người thích những món ăn thô và béo ngậy; cây ăn tốn màu

  nặng, kho ngửi (mùi)

  thô tục, tục tĩu, bẩn tưởi, gớm guốc

  gross language: lối ăn nói tục tĩu

  thô bạo, trắng trợn; hiển nhiên, sờ sờ

  a gross injustice: sự bất công thô bạo

  a gross mistake: một lỗi lầm hiển nhiên

  không tinh, không thính (giác quan...); không sành, thô thiển

  rậm rạp, um tùm (cây cối)

  toàn bộ, tổng

  gross value: tổng giá trị

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thu nhập tổng số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gross

  * kinh tế

  gộp (trọng lượng, lãi...) thô

  mười hai tá

  tổng

  * kỹ thuật

  gộp

  lớn

  nhìn chung

  sự (tính) gộp

  sự tổng cộng

  to

  toàn bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gross

  twelve dozen

  Synonyms: 144

  the entire amount of income before any deductions are made

  Synonyms: revenue, receipts

  earn before taxes, expenses, etc.

  before any deductions

  gross income

  Antonyms: net

  lacking fine distinctions or detail

  the gross details of the structure appear reasonable

  repellently fat

  a bald porcine old man

  Synonyms: porcine

  Similar:

  megascopic: visible to the naked eye (especially of rocks and anatomical features)

  arrant: without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers

  an arrant fool

  a complete coward

  a consummate fool

  a double-dyed villain

  gross negligence

  a perfect idiot

  pure folly

  what a sodding mess

  stark staring mad

  a thoroughgoing villain

  utter nonsense

  the unadulterated truth

  Synonyms: complete, consummate, double-dyed, everlasting, perfect, pure, sodding, stark, staring, thoroughgoing, utter, unadulterated

  crude: conspicuously and tastelessly indecent

  coarse language

  a crude joke

  crude behavior

  an earthy sense of humor

  a revoltingly gross expletive

  a vulgar gesture

  full of language so vulgar it should have been edited

  Synonyms: earthy, vulgar

  crying: conspicuously and outrageously bad or reprehensible

  a crying shame

  an egregious lie

  flagrant violation of human rights

  a glaring error

  gross ineptitude

  gross injustice

  rank treachery

  Synonyms: egregious, flagrant, glaring, rank