crude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crude.

Từ điển Anh Việt

 • crude

  /kru:d/

  * tính từ

  nguyên, sống, thô, chưa luyện

  crude oil: dầu thô

  chưa chín, còn xanh (quả cây)

  không tiêu (đồ ăn)

  thô thiển, chưa gọt giũa, mới phác qua

  crude methods: những phương pháp thô thiển

  thô lỗ, lỗ mãng, tục tằn, thô bỉ; thô bạo

  crude manners: tác phong lỗ mãng

  crude violation: sự vi phạm thô bạo

  (y học) chưa phát triển, còn đang ủ (bệnh)

  (ngôn ngữ học) không biến cách

 • crude

  thô sơ, thô, chưa được chế biến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crude

  * kinh tế

  nguyên liệu

  * kỹ thuật

  chưa được chế biến

  chưa gia công

  chưa luyện

  chưa xử lý

  dầu mỏ

  dầu thô

  nguyên

  nguyên chất

  nguyên liệu

  nhám

  thô sơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crude

  not carefully or expertly made

  managed to make a crude splint

  a crude cabin of logs with bark still on them

  rough carpentry

  Synonyms: rough

  conspicuously and tastelessly indecent

  coarse language

  a crude joke

  crude behavior

  an earthy sense of humor

  a revoltingly gross expletive

  a vulgar gesture

  full of language so vulgar it should have been edited

  Synonyms: earthy, gross, vulgar

  belonging to an early stage of technical development; characterized by simplicity and (often) crudeness

  the crude weapons and rude agricultural implements of early man

  primitive movies of the 1890s

  primitive living conditions in the Appalachian mountains

  Synonyms: primitive, rude

  not processed or subjected to analysis

  raw data

  the raw cost of production

  only the crude vital statistics

  Synonyms: raw

  Similar:

  petroleum: a dark oil consisting mainly of hydrocarbons

  Synonyms: crude oil, rock oil, fossil oil, oil

  unrefined: not refined or processed

  unrefined ore

  crude oil

  Synonyms: unprocessed

  Antonyms: refined

  blunt: devoid of any qualifications or disguise or adornment

  the blunt truth

  the crude facts

  facing the stark reality of the deadline

  Synonyms: stark