rough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rough.

Từ điển Anh Việt

 • rough

  /rʌf/

  * tính từ

  ráp, nhám, xù xì, gồ ghề, bờm xờm, lởm chởm

  rough paper: giấy ráp

  rough skin: da xù xì

  rough road: con đường gồ ghề

  rough hair: tóc bờm xờm

  dữ dội, mạnh, hung dữ, bảo tố, động (biển); xấu (thời tiết)

  rough sea: biển động

  rough wind: gió dữ dội

  rough day: ngày bão tố

  rough weather: thời tiết xấu

  thô, chưa gọt giũa, chưa trau chuốt

  rough rice: thóc chưa xay

  rough timber: gỗ mới đốn

  in a rough state: ở trạng thái thô

  thô lỗ, sống sượng, lỗ mãng, thô bạo, cộc cằn

  rough manners: cử chỉ thô lỗ

  rough words: lời lẽ thô lỗ cộc cằn

  rough usage: cách đối xử thô bạo, sự nhược đãi

  gian khổ, gay go, nhọc nhằn, nặng nề

  rough labour: công việc lao động nặng nhọc

  nháp, phác, phỏng, gần đúng

  a rough copy: bản nháp

  a rough sketch: bản vẽ phác

  a rough translations: bản dịch phỏng

  at a rough estimate: tính phỏng

  ầm ĩ, hỗn độn, chói tai (âm thanh, giọng nói...)

  to give somebody a lick with the rough side of one's tongue

  nói gay gắt với ai

  to have a rough time

  bị ngược đâi, bị đối xử thô bạo

  gặp lúc khó khăn gian khổ

  to take somebody over a rough road

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi mắng, xỉ vả ai

  đẩy ai vào một tình trạng khó khăn

  * phó từ

  dữ, thô bạo, lỗ mãng

  to play rough: chơi dữ (bóng đá)

  to tread someone rough: đối xử thô bạo với ai

  * danh từ

  miền đất gồ ghề

  đinh chìa (đóng vào móng ngựa cho khỏi trượt)

  trạng thái nguyên, trạng thái thô, trạng thái chưa gọt giũa

  diamond in the rough: kim cương chưa mài giũa

  thằng du côn

  quâng đời gian truân; cảnh gian truân, hoàn cảnh khó khăn

  cái chung, cái đại thể, cái đại khái

  it is true in the rough: nhìn đại thể thì cái đó cũng đúng

  (thể dục,thể thao) sân bâi gồ ghề (sân đánh gôn)

  to take the rough with the smooth

  kiên nhẫn chịu đựng được gian khổ

  * ngoại động từ

  làm dựng ngược, vuốt ngược (lông, tóc...)

  đóng đinh chìa vào (móng ngựa) cho khỏi trượt

  phác thảo, vẽ phác

  to rough in (out) a plan: phác thảo một kế hoạch

  dạy (ngựa)

  đẽo sơ qua (vật gì)

  lên dây sơ qua (đàn pianô)

  to rough it

  sống cho qua ngày đoạn tháng, thiếu thốn đủ mọi thứ

  to rough someone up the wrong way

  chọc tức ai, làm ai phát cáu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rough

  the part of a golf course bordering the fairway where the grass is not cut short

  having or caused by an irregular surface

  trees with rough bark

  rough ground

  rough skin

  rough blankets

  his unsmooth face

  Synonyms: unsmooth

  Antonyms: smooth

  (of persons or behavior) lacking refinement or finesse

  she was a diamond in the rough

  rough manners

  of the margin of a leaf shape; having the edge cut or fringed or scalloped

  Antonyms: smooth

  causing or characterized by jolts and irregular movements

  a rough ride

  Synonyms: rocky, bumpy, jolty, jolting, jumpy

  Antonyms: smooth

  not perfected

  a rough draft

  a few rough sketches

  Similar:

  rough in: prepare in preliminary or sketchy form

  Synonyms: rough out

  approximate: not quite exact or correct

  the approximate time was 10 o'clock

  a rough guess

  a ballpark estimate

  Synonyms: approximative

  rocky: full of hardship or trials

  the rocky road to success

  they were having a rough time

  boisterous: violently agitated and turbulent

  boisterous winds and waves

  the fierce thunders roar me their music"- Ezra Pound

  rough weather

  rough seas

  Synonyms: fierce

  grating: unpleasantly harsh or grating in sound

  a gravelly voice

  Synonyms: gravelly, rasping, raspy, scratchy

  pugnacious: ready and able to resort to force or violence

  pugnacious spirits...lamented that there was so little prospect of an exhilarating disturbance"- Herman Melville

  they were rough and determined fighting men

  uncut: not shaped by cutting or trimming

  an uncut diamond

  rough gemstones

  Antonyms: cut

  crude: not carefully or expertly made

  managed to make a crude splint

  a crude cabin of logs with bark still on them

  rough carpentry

  harsh: unpleasantly stern

  wild and harsh country full of hot sand and cactus

  the nomad life is rough and hazardous

  harsh: unkind or cruel or uncivil

  had harsh words

  a harsh and unlovable old tyrant

  a rough answer

  roughly: with roughness or violence (`rough' is an informal variant for `roughly')

  he was pushed roughly aside

  they treated him rough

  roughly: with rough motion as over a rough surface

  ride rough