rocky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rocky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rocky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rocky.

Từ điển Anh Việt

 • rocky

  /'rɔki/

  * tính từ

  như đá, vững như đá, cứng như đá

  nhiều đá

  (từ lóng) lung lay, không vững

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rocky

  * kỹ thuật

  có đá

  đá

  nhiều đá

  như đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rocky

  abounding in rocks or stones

  rocky fields

  stony ground

  bouldery beaches

  Synonyms: bouldery, bouldered, stony

  liable to rock

  on high rocky heels

  full of hardship or trials

  the rocky road to success

  they were having a rough time

  Synonyms: rough

  Similar:

  rough: causing or characterized by jolts and irregular movements

  a rough ride

  Synonyms: bumpy, jolty, jolting, jumpy

  Antonyms: smooth