bouldery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bouldery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bouldery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bouldery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bouldery

  * kỹ thuật

  có nhiều đá tảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bouldery

  Similar:

  rocky: abounding in rocks or stones

  rocky fields

  stony ground

  bouldery beaches

  Synonyms: bouldered, stony