rocky mountain bee plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rocky mountain bee plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rocky mountain bee plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rocky mountain bee plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rocky mountain bee plant

    plant of western North America having trifoliate leaves and white or pink spider-shaped flowers; sometimes used as an ornamental

    Synonyms: stinking clover, Cleome serrulata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).