stinking clover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking clover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking clover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking clover.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinking clover

    Similar:

    rocky mountain bee plant: plant of western North America having trifoliate leaves and white or pink spider-shaped flowers; sometimes used as an ornamental

    Synonyms: Cleome serrulata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).