stinking schist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking schist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking schist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking schist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stinking schist

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá phiến thối