stinking cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking cheese.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stinking cheese

    * kinh tế

    fomat có mùi hôi