stinking smut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking smut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking smut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking smut.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinking smut

    Similar:

    bunt: disease of wheat characterized by replacement of the grains with greasy masses of smelly smut spores

    bunt: similar to Tilletia caries

    Synonyms: Tilletia foetida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).