stinking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking.

Từ điển Anh Việt

  • stinking

    /'stiɳkin/

    * tính từ

    thối tha, hôi hám

    không ai chịu được (người...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet