rotten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotten.

Từ điển Anh Việt

 • rotten

  /'rɔtn/

  * tính từ

  mục, mục nát; thối, thối rữa

  rotten egg: trứng thối

  đồi bại, sa đoạ

  rotten ideas: những ý nghĩ (tư tưởng) đồi bại

  xấu, vô giá trị, bất tài; (từ lóng) khó chịu, tồi, làm bực mình, đáng ghét

  rotten weather: thời tiết khó chịu

  mắc bệnh sán gan

  a rotten sheep: con cừu mắc bệnh sán gan

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rotten

  * kinh tế

  mục nát

  thối rữa

  * kỹ thuật

  bị hư hỏng

  bị mục

  bị phong hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rotten

  having decayed or disintegrated; usually implies foulness

  dead and rotten in his grave

  Similar:

  icky: very bad

  a lousy play

  it's a stinking world

  Synonyms: crappy, lousy, shitty, stinking, stinky

  decayed: damaged by decay; hence unsound and useless

  rotten floor boards

  rotted beams

  a decayed foundation

  Synonyms: rotted