stink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stink.

Từ điển Anh Việt

 • stink

  /stiɳk/

  * danh từ

  mùi hôi thối

  (số nhiều) (từ lóng) hoá học; tự nhiên học

  to raise a stink

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bới thối ra, làm toáng lên

  * nội động từ stank, stunk; stunk

  bốc mùi thối, bay mùi thối, thối

  tởm, kinh tởm

  (từ lóng) tồi, (thuộc) loại kém

  * ngoại động từ

  ((thường) + up) làm thối um

  (từ lóng) nhận thấy, trông thấy, ngửu thấy

  he can stink it a kilometer off: xa một không kilômet nó cũng nhận ra điều đó

  to stink out

  làm bốc hơi thối để đuổi (ai) ra; đuổi (ai) ra bằng hơi thối

  to stink of money

  (từ lóng) giàu sụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stink

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hôi

  hóa học & vật liệu:

  thỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stink

  be extremely bad in quality or in one's performance

  This term paper stinks!

  Similar:

  malodor: a distinctive odor that is offensively unpleasant

  Synonyms: malodour, stench, reek, fetor, foetor, mephitis

  reek: smell badly and offensively

  The building reeks of smoke